ยินดีต้อนรับ

เข้าสู่แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

เขียนโดย Super User
ฮิต: 470

 

ชื่อ                นางสาวศิริพร    สมควร

ชื่อเล่น            ปู

รหัสนักศึกษา     5822040032

สาขางาน        คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ชื่อเรื่อง           การสร้างเว็บไซด์สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก ด้วยโปรแกรม Joomla

  ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ประวัติส่วนตัว

เกิดวันที่ 14     มกราคม     2543

อายุ               18 ปี

ที่อยู่ปัจจุบัน      127 หมู่ 6 ตำบล มิตรภาพ อำเภอ มวกเหล็ก จังหวัด สระบุรี 18180

ประวัติการศึกษา

                   ระดับประถมศึกษา                  โรงเรียนบ้านซับบอล          พ.ศ.2549 - 2554

                   ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น           โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา   พ.ศ.2555 – 2557

                   ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ       วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก พ.ศ.2558 –ปัจจุบัน

ปัจจุบัน           ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ       วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

หมวด: