ยินดีต้อนรับ

เข้าสู่แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

เขียนโดย Super User
ฮิต: 708

 

 

 

 

ชื่อ                นางสาวนุชจรี    การดี

ชื่อเล่น            บี

รหัสนักศึกษา     5822040013

สาขางาน        คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ชื่อเรื่อง           การสร้างเว็บไซด์สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก ด้วยโปรแกรม

Joomlaของนักเรียนระดับชั้น ปวช.3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ประวัติส่วนตัว

เกิดวันที่ 02     กุมภาพันธ์     2543

อายุ               18 ปี

ที่อยู่ปัจจุบัน      12 หมู่ 5 ตำบล มิตรภาพ อำเภอ มวกเหล็ก จังหวัด สระบุรี 18180

ประวัติการศึกษา

                   ระดับประถมศึกษา โรงเรียนบ้านอนุบาลมวกเหล็ก             พ.ศ.2549 - 2554

                   ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบ้านมวกเหล็กวิทยา       พ.ศ.2555 – 2557

                   ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก      พ.ศ.2558 –ปัจจุบัน

ปัจจุบัน           ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

หมวด: