ยินดีต้อนรับ

เข้าสู่แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

เขียนโดย Super User
ฮิต: 695

Block Coures 1 ภาคการศึกษา

โดยแบ่งการเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่

1.กลุ่มเรียนภาคทฤษฎี

  :ใช้เวลาเรียน 1 ภาคการศึกษาโดยเรียนที่สถานศึกษา

2.กลุ่มฝึกภาคปฏิบัติ

  :ใช้เวลาฝึก 1 ภาคการศึกษา โดยฝึกภาคปฏิบัติที่ร้าน 7-11

หมวด: