ยินดีต้อนรับ

เข้าสู่แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

เขียนโดย Super User
ฮิต: 820

        โครงการอาชีศึกษาระบบทวิภาคี เป็นการจัดการเรียนการสอนร่วมกันระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการโดยนักเรียนจะเรียนวิชาสามัญกับสถานศึกษาและฝึกปฏิบัติงานกับสถานประกอบการ เมื่อนักเรียนสำเร็จการศึกษา จะได้รับใบ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)และใบประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.)สาขาธุรกิจค้าปลีก