งานวิจัยในชั้นเรียน วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

ตารางข้อมูล

:
รหัสเอกสาร ชื่องานวิจัย ผู้จัดทำ ภาคเรียน/ปีการศึกษา  
15901 การแก้ปัญหานักเรียนไม่ตั้งใจเรียน วิชาหม้อแปลงไฟฟ้า แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง นายกฤษฎา สุขแสงสุวรรณ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ไฟล์เอกสาร
15902 การศึกษาพฤติกรรมเรื่องการไม่ส่งงาน / การบ้าน ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่2 สาขางาน นางขวัญชนก แสนอภัย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ไฟล์เอกสาร
15903 การศึกษาผลสำฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเครื่องยนต์เล็กโดยใช้รูปแบบการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนของนักเรียน นักศ นายณัฐกรณ์ อ่อนสะอาด ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ไฟล์เอกสาร
15904 การพัฒนาการเรียนการสอนวิชาหลักเศรษฐศาสตร์ รหัสวิฃา 3200-1001 โดยการใช้การให้รางวัล นางธิดา วงศ์เนียม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ไฟล์เอกสาร
15905 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเครื่องยนต์เล็กเรื่องเครื่องยนต์เล็กโดยใช้รูปแบบการสอนแบบเพื่อนช่วย นายธีระพงษ์ วาทโยธา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ไฟล์เอกสาร
15906 การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 สาขางานยานยนต์ นางสาวนิสา สิงห์มุกดา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ไฟล์เอกสาร
15907 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสนใจในก่อนเรียนและหลังเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนระดับปรพกาศ นางสาวเนตรนภิส สุขปลั่ง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ไฟล์เอกสาร
15908 ปัญหาการเรียนของนักเรียนในการเรียนการสอนวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในชีวิตระดับประกาศนียบัตรวิชาชี นายบญรอบ ทองสวัสดิ์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ไฟล์เอกสาร
15908 ปัญหาการเรียนของนักเรียนในการเรียนการสอนวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในชีวิตระดับประกาศนียบัตรวิชาชี นายบญรอบ ทองสวัสดิ์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ไฟล์เอกสาร
15909 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านนอกเวลา เรื่องสั้น (short story) นางประภาพร บึงลอย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ไฟล์เอกสาร
15910 ศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ใบงานอย่างง่าย ระดับ ปวช.1 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ภาคเรียนที่ 1 นางปวีณา เฟื่องจิตต์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ไฟล์เอกสาร
15911 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเครื่องยนต์เล็กเรื่องเครื่องยนต์เล็กโดยใช้รูปแบบการสอนแบบเพื่อนช่วย นายปานเทพ ขะละเอียด ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ไฟล์เอกสาร
15912 การสร้างและการหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการสอนวิชาเครื่องรับวิทยุ รหัสวิชา 2105-2009 หลักสูตรประกาศนี นายพลากร สว่างศรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ไฟล์เอกสาร
15913 การปลับเปลี่ยนฟฤติกรรมการเรียนให่มีวินัยและความรับผิดชอบ วิชา ภาษาไทยพื้นฐาน ของนักเรียนฃั้น ปวช.1 แ นางสาวมณีรัตน์ เตือนสันเทียะ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ไฟล์เอกสาร
Total 109 entries