foto1
การปฐมนิเทศและอบรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษาใหม่
foto1
ประเพณีแห่เทียนพรรษา
foto1
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ
foto1
กีฬาสีภายใน วิษณุเกมส์
foto1
โครงการอาชีวะอาสา บริการประชาชน

036-344673
mlt@mlt.ac.th
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 

(นายบพิตร วงศ์เจริญ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

                                                                                                            

                              (นายนิวัตร   เทียมพิภพ)                                                                                   (นายราชิน   โพธิโต)
              รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ                                                              รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการCopyright © 2019 Copyright วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 66 หมู่ 9 ต.มิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180 Rights Reserved.