1. ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ (พาิชยกรรม)

2. อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร

3. เครื่องรับวิทยุ

4. ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ (อุตสาหกรรม)

5. เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ

6. งานจักรยานยนต์

7. คอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา 

8. มอเตอร์ไฟฟ้า 

9. งานฝึกฝีมือ

10. วงจรไฟฟ้ากระแสตรง