foto1
การปฐมนิเทศและอบรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษาใหม่
foto1
ประเพณีแห่เทียนพรรษา
foto1
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ
foto1
กีฬาสีภายใน วิษณุเกมส์
foto1
โครงการอาชีวะอาสา บริการประชาชน

036-344673
mlt@mlt.ac.th
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก                                       

                                          ประวัติผู้จัดทำ

                                         

 

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวศศิธร  มาลัย                 

ชื่อเล่น : พลอย

วัน/เดือน/ปี : วันศุกร์ ที่ ๑๖ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๔๒

ศึกษาอยู่ :  วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก แผนก คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ชั้น ปวช.๓ 

ที่อยู่ปัจจุบัน : บ้านเลขที่ ๑๓๓ หมู่ ๖ ตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ ๓๐๒๑๐

อีเมล์ : Ploy.160442This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Facebook : Ploy Sasithorn  MalaiCopyright © 2019 Copyright วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 66 หมู่ 9 ต.มิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180 Rights Reserved.