foto1
การปฐมนิเทศและอบรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษาใหม่
foto1
ประเพณีแห่เทียนพรรษา
foto1
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ
foto1
กีฬาสีภายใน วิษณุเกมส์
foto1
โครงการอาชีวะอาสา บริการประชาชน

036-344673
mlt@mlt.ac.th
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 

 

นายนปคณ  ฉิมช้าง

หัวหน้างาน วิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์

                            

                             

      นางสาวจตุพร  มัควาล 

       เจ้าหน้าที่ธุรการ งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์

             


สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่  ประจำปีการศึกษา 2560

สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่  ประจำปีการศึกษา 2559

เผยแพร่สิ่งประดิษฐ์ ของนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

เผยแพร่สิ่งประดิษฐ์ ของนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559


 

 (๑)  ส่งเสริม สนับสนุน นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับการวิจัย การพัฒนาองค์ความรู้เทคโนโลยี นวัตกรรม

       และสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ ในการจัดการการศึกษา การประกอบอาชีพและประโยชน์โดยรวมของสังคม ชุมชน และท้องถิ่น

(๒)  วิเคราะห์ วิจัย และประเมินผลการใช้หลักสูตร ผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอน การใช้เครื่องมือวัสดุ อุปกรณ์ครุภัณฑ์ทางการศึกษา

       ในการจัดการเรียนการสอน การใช้อาคารสถานที่และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับจัดการเรียนการสอน และประเมินผลการจัดอบรม

       และการจัดกิจกรรมในสถานศึกษา

(๓)  รวบรวมและเผยแพร่ผลการวิเคราะห์ วิจัย และการประเมินผลการจัดการเรียนการสอน นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์การพัฒนาสถานศึกษา

       การบริหาร และการพัฒนาวิชาชีพ รวมทั้งผลงานทางวิชาการของครูและบุคลากรทางการศึกษา

(๔)  ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

(๕)  จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

(๖)  ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

(๗)  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 Copyright © 2020 Copyright วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 66 หมู่ 9 ต.มิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180 Rights Reserved.