foto1
การปฐมนิเทศและอบรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษาใหม่
foto1
ประเพณีแห่เทียนพรรษา
foto1
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ
foto1
กีฬาสีภายใน วิษณุเกมส์
foto1
โครงการอาชีวะอาสา บริการประชาชน

036-344673
mlt@mlt.ac.th
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็กเข้าสู่ระบบ

 

แผนผังงานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์

 

นายนปคณ  ฉิมช้าง

หัวหน้างาน วิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์

 

                           

                             

      นางสาวจตุพร  มัควาล 

       เจ้าหน้าที่ธุรการ งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์

             

สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่  ประจำปีการศึกษา 2560

สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่  ประจำปีการศึกษา 2559

เผยแพร่สิ่งประดิษฐ์ ของนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

เผยแพร่สิ่งประดิษฐ์ ของนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

 

 งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

(1) จัดทำและเผยแพร่การวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาสถานศึกษา สื่อ วัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ทางการศึกษา อาคารสถานที่                        บุคลากร การบริหาร และการพัฒนาวิชาชีพ

(2) วิเคราะห์ วิจัย และประเมินผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอน การใช้เครื่องมือวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ทางการศึกษา ในการจัดการเรียนการสอน                การใช้อาคารสถานที่  และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับจัดการเรียนการสอน                            

(3) ประเมินผลการจัดอบรมและการจัดกิจกรรมในสถานศึกษา

(4) วิเคราะห์ วิจัยหลักสูตรและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนเพื่อนำไปพัฒนาการเรียนการสอน

(5) ส่งเสริม สนับสนุน นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับการวิจัย การพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษา การประกอบอาชีพ และประโยชน์โดยรวมของสังคม ชุมชน และท้องถิ่น  รวมทั้งเผยแพร่ให้กับสถานประกอบการ        หน่วยงานภายนอก และประชาชนทั่วไป

(6) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

(7) ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

(8) เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับชั้น

(9) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 Copyright © 2018 Copyright วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 66 หมู่ 9 ต.มิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180 Rights Reserved.