foto1
การปฐมนิเทศและอบรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษาใหม่
foto1
ประเพณีแห่เทียนพรรษา
foto1
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ
foto1
กีฬาสีภายใน วิษณุเกมส์
foto1
โครงการอาชีวะอาสา บริการประชาชน

036-344673
mlt@mlt.ac.th
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็กเข้าสู่ระบบ

 

แผนผังงานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ

 

นายนิธินัทธ์  นำพา

ตำแหน่ง หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ

 

นางสาวนิลรัตน์  ต๊ะโต

เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ

 

งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ  มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

(1) ควบคุม ตรวจสอบผลิตผลการศึกษาทุกประเภทของสถานศึกษาให้ตรงกับโครงการฝึก จัดทำทะเบียนผลิตผล และจำหน่ายผลิตผล การจ่ายค่าแรงนักเรียนนักศึกษา รางวัล   ค่าคุมงานให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

(2) วางแผน ดำเนินงาน ประสานสัมพันธ์ ร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถานประกอบการ หน่วยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจเกี่ยวกับข่าวสารของสถานศึกษา การรับงานการค้า รับจัดทำ รับบริการ รับจ้าง ผลิตเพื่อจำหน่าย การหารายได้ระหว่างเรียน และการตลาด       การค้าและประกอบธุรกิจ

(3) ส่งเสริมการจัดทำแผนธุรกิจร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และการส่งเสริมการทำธุรกิจขนาดย่อม

(4) ส่งเสริมการจัดการเชิงธุรกิจและบริหารทรัพยากรเพื่อสร้างรายได้ให้สอดคล้องกับการเรียนการสอน

(5) ร่วมกับงานพัสดุในการจัดหาวัตถุดิบ วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์และสิ่งต่าง ๆ ตามความต้องการในการดำเนินงานธุรกิจ

(6) จัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายของงานธุรกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบให้เป็นปัจจุบันและจัดทำรายงานเป็นประจำทุกเดือน

(7) รวบรวมข้อมูล สถิติต่าง ๆ รายรับ-รายจ่ายในการดำเนินงาน เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขพัฒนางานธุรกิจให้เกิดประโยชน์                     ต่อสถานศึกษายิ่งขึ้น

(8) ควบคุมดูแลการดำเนินงานของกิจกรรมสหกรณ์ในสถานศึกษาให้เป็นไป   ตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(9) ส่งเสริมให้ครู นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรในสถานศึกษาให้เห็นความสำคัญของการสหกรณ์ และการส่งนักเรียน นักศึกษาเข้าฝึกงานในสหกรณ์

(10) ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

(11) เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับชั้น

(12) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

ประมวลภาพกิจกรรมศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา

การทำธุรกิจ มะม่วงหาวมะนาวโห่ (ขายสินค้าออนไลน์)

การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ (ระดับภาค) ประจำปีการศึกษา 2559

การผลิตสินค้าเพื่อจัดจำหน่ายCopyright © 2018 Copyright วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 66 หมู่ 9 ต.มิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180 Rights Reserved.