foto1
การปฐมนิเทศและอบรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษาใหม่
foto1
ประเพณีแห่เทียนพรรษา
foto1
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ
foto1
กีฬาสีภายใน วิษณุเกมส์
foto1
โครงการอาชีวะอาสา บริการประชาชน

036-344673
mlt@mlt.ac.th
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็กเข้าสู่ระบบ

ดาวห์โหลดแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2562 วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

  ..................................................................................

 

แผนผังงานวางแผนและงบประมาณ

 

นางสาวณัฏฌา  กรรณรัตน์

หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

 

นางสาวนิลรัตน์  ต๊ะโต

เจ้าหน้าที่ธุรการงานวางแผนและงบประมาณ

 

 

งานแผนงบประมาณ มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

(1) จัดทำแผนการศึกษา แผนการใช้ทรัพยากรให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ                                             นโยบายรัฐบาล  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

(2) กำหนดแผนงานการรับนักเรียน นักศึกษา  การยุบ  ขยายและเพิ่มประเภทวิชา  สาขาวิชาที่เปิดสอนในสถานศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการ         ของตลาดแรงงานสังคม ชุมชนและท้องถิ่น ตามความพร้อมและศักยภาพของสถานศึกษา

(3)  จัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา แผนการปฏิบัติราชการรายปี ให้สอดคล้องกับนโยบายและภารกิจของสถานศึกษา

(4) การตรวจสอบภายในสถานศึกษา  การควบคุมภายใน  การควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  เงินนอกงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้               และดำเนินเรื่องขอเปลี่ยนแผนการใช้จ่ายเงินของสถานศึกษาเมื่อจำเป็น

(5) จัดทำรายงานการใช้เงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณตามตัวชี้วัด ตามแผนงานและโครงการ เสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่กำหนด

(6) รวบรวมแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  เงินนอกงบประมาณ เป็นค่าวัสดุฝึกของแผนกวิชา สำรวจความต้องการวัสดุครุภัณฑ์ของแผนกวิชา                     และงานต่าง ๆ เพื่อเป็นข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินงบประมาณหรือเงินนอกงบประมาณ

(7)  วิเคราะห์รายจ่ายของสถานศึกษาเพื่อปรับปรุงการใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพ

(8)  ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

(9)  ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

(10)  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับชั้น

(11)  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

หนังสือเวียนงานวางแผนและบประมาณCopyright © 2018 Copyright วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 66 หมู่ 9 ต.มิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180 Rights Reserved.