foto1
การปฐมนิเทศและอบรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษาใหม่
foto1
ประเพณีแห่เทียนพรรษา
foto1
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ
foto1
กีฬาสีภายใน วิษณุเกมส์
foto1
โครงการอาชีวะอาสา บริการประชาชน

036-344673
mlt@mlt.ac.th
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 

                                                                                         

                                                                                  นางสาววรางคณา  พรมบรรดิษฐ์

                                                                            หัวหน้า งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา

 

                                                                                                                      

                                                                                      นางสาวพรพรรณ   ชินวงศ์

                                                                            เจ้าหน้าที่งานสวัดิการนักเรียน นักศึกษา  


(๑)  จัดและควบคุมดูแลสวัสดิการและการให้บริการด้านต่าง ๆ ภายใน สถานศึกษา เช่น ร้านอาหารน้ำดื่ม การทำบัตรประกันสุขภาพ

      การทำประกันอุบัติเหตุ การทำใบอนุญาตขับขี่ การขอใช้สิทธิลดค่าโดยสารและยานพาหนะต่าง ๆ การตรวจสุขภาพประจำปี

       และตรวจหาสารเสพติด ของนักเรียนนักศึกษาและผู้เข้ารับการฝึกอบรม

(๒)  จัดหาเครื่องมือและเวชภัณฑ์ เพื่อปฐมพยาบาลและการให้บริการสุขภาพแก่นักเรียนนักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรม

(๓)  ดำเนินการเกี่ยวกับการปฐมพยาบาล การบริการทางสุขภาพแก่นักเรียน นักศึกษา ผู้เข้ารับการฝึกอบรมและบุคลากรของสถานศึกษา

(๔)  ให้คำปรึกษาและทำหน้าที่เกี่ยวกับสุขภาพอนามัย เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ สิ่งเสพติดและโรคภัยร้ายแรงต่าง ๆ ทั้งการป้องกันและรักษา

(๕)  จัดการตรวจติดตามและควบคุมดูแลการเข้าพักทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ

(๖)  จัดโรงอาหาร วางแผน จัดระบบและควบคุมดูแลการประกอบอาหารและการให้บริการแก่นักเรียนนักศึกษาและผู้เข้ารับการฝึกอบรม

       ให้ถูกต้องตามหลักโภชนาการที่ดี

(๗)  ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา             

(๘)  จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

(๙)  ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

(๑๐)  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย Copyright © 2021 Copyright วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 66 หมู่ 9 ต.มิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180 Rights Reserved.