foto1
การปฐมนิเทศและอบรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษาใหม่
foto1
ประเพณีแห่เทียนพรรษา
foto1
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ
foto1
กีฬาสีภายใน วิษณุเกมส์
foto1
โครงการอาชีวะอาสา บริการประชาชน

036-344673
mlt@mlt.ac.th
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็กเข้าสู่ระบบ

 

แผนผังงานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

                                                                                     

                                                                      นายไชยยา   กุลสุวรรณ

                                                       หัวหน้า งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

 

      

               

                                                                        นางสาวภาวินีี   ชินวงศ์

                                                         เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

 

งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

(1) ปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศนักเรียนนักศึกษาเกี่ยวกับการเรียน ความประพฤติ ระเบียบวินัย และข้อบังคับ การจัดทำสัญญาการเป็นนักเรียนนักศึกษารวมทั้งสวัสดิการและบริการ  ต่าง ๆ ของสถานศึกษา

(2) ให้ความคิดเห็นและข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดรายวิชาในการลงทะเบียนเรียน

(3)  ให้ความเห็นชอบแก่นักเรียนนักศึกษาในการลงทะเบียนรายวิชา การลงทะเบียนเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ การขอเปลี่ยน ขอเพิ่ม และขอถอนรายวิชา การขอพักการเรียน การโอนย้าย การลาออก การขอผ่อนผัน หรือยกเว้นการชำระเงินค่าลงทะเบียนรายวิชา ติดตาม แนะนำ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเรียน การคำนวณหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ยแก่นักเรียน นักศึกษา

(4) ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ แก่นักเรียน นักศึกษา

(5) ให้คำปรึกษา แนะนำ ป้องกัน ตักเตือน ดูแล และปรับปรุงแก้ไขความประพฤติของนักเรียนนักศึกษาประสานงาน และรายงานผลการเรียนและพฤติกรรมของนักเรียน นักศึกษา ให้ผู้ปกครองทราบ

(6) จัดทำ เก็บ รวบรวมประวัติ ข้อมูลการเรียน และพฤติกรรมของนักเรียน นักศึกษา เพื่อจัดทำแผนงาน โครงการ การดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และออกหนังสือรับรองต่าง ๆ

(7) แต่งตั้งคณะกรรมการครูที่ปรึกษา จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานเป็นข้อมูล ในการเครื่องมือแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับระบบครูที่ปรึกษา ประสานงาน และจัดการประชุมคณะกรรมการครูที่ปรึกษา จัดทำข้อมูลนักเรียนนักศึกษา ประสานงานกับครูที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการสร้างเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้แก่นักเรียนนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง ฯลฯ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของครูที่ปรึกษา สรุปผลการประเมินและนำผลการประเมินเสนอฝ่ายบริหาร  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

(8)  สร้างระบบเครือข่ายการแนะแนวอาชีพร่วมกับหน่วยงานภาคนอก ทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชน

(9) รวบรวม เผยแพร่ และให้บริการข้อมูลการศึกษาวิชาชีพ การประกอบอาชีพ การให้บริการข้อมูลตลาดแรงงาน รวมทั้งส่งเสริมการสร้างทัศนคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพ

(10) ดำเนินการแนะแนวอาชีพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพอิสระ

(11) ติดตามผลและรายงานผลการมีงานทำและการประกอบอาชีพ

(12) งานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา การจัดหาทุน และจัดสรรทุนเพื่อการศึกษา และการประกอบอาชีพ

(13) จัดสรรจัดทำสื่อเครื่องมือและนวัตกรรมทางการแนะแนว

(14) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

(15) เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับชั้น

(16) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายCopyright © 2018 Copyright วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 66 หมู่ 9 ต.มิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180 Rights Reserved.