foto1
การปฐมนิเทศและอบรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษาใหม่
foto1
ประเพณีแห่เทียนพรรษา
foto1
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ
foto1
กีฬาสีภายใน วิษณุเกมส์
foto1
โครงการอาชีวะอาสา บริการประชาชน

036-344673
mlt@mlt.ac.th
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็กนายเมษวัฒน์   โสภารัตน์วีรกุล

หัวหน้า งานทะเบียน

 

นางสาวอัมพร  บุญโคบ

เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน


(๑)  จัดหาแบบพิมพ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในงานทะเบียน

(๒)  ดำเนินการเกี่ยวกับการรับสมัครนักเรียน นักศึกษา และการตรวจหลักฐานต่าง ๆ

(๓)  ดำเนินการให้มีการขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรม

(๔)  ดำเนินการให้มีการลงทะเบียนรายวิชา ลงทะเบียนภายหลังกำหนด การขอพักการเรียน การขอคืนสภาพการเป็น

       นักเรียนนักศึกษาและแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ

(๕)  จัดทำบัตรประจำตัวนักเรียน นักศึกษา

(๖)  ตรวจสอบรายชื่อ นักเรียน นักศึกษาที่ไม่มีสิทธิ์สอบ การสอบแก้ตัว การสอบทดแทน การพ้นสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา

       เพื่อนำเสนอให้ผู้อำนวยการวิทยาลัยทราบและพิจารณาและ/หรือผู้ที่เกี่ยวข้องทราบตามควรแก่กรณี

(๗)  ประสานกับงานวัดผลและประเมินผล จัดทรายงานผลการเรียนเฉลี่ย(GPA) และตำแหน่งเปอร์เซ็นต์ไทล์(PR) เสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

(๘)  รับผลการประเมินผลการเรียนประจำภาค ซึ่งผู้อำนวยการวิทยาลัยอนุมัติแล้วบันทึกลงในระเบียบแสดงผลการเรียน

(๙)  ให้บริการเกี่ยวกับการออกหลักฐานทางการเรียน เช่น การออกสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน ใบรับรองผลการเรียน ประกาศนียบัตร

        และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

(๑๐)  รับและดำเนินการเกี่ยวกับคำร้องต่าง ๆ ของนักเรียน นักศึกษาที่เกี่ยวข้องกับ งานทะเบียน เช่น การลาออก การพัก

         การเรียน การโอน ย้าย การเรียนภาคฤดูร้อน การขอเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล วันเดือนปีเกิด เป็นต้น

(๑๑)  ส่งแบบสำรวจและรายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียน รวมทั้ง รายงานการเรียนของผู้สำเร็จการศึกษาให้หน่วยงาน

         และผู้เกี่ยวข้องตามระเบียบ        

(๑๒)  จัดระบบการเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานการลงทะเบียนและเอกสารอื่น ๆ ตามความจำเป็นที่เกี่ยวกับงานทะเบียนให้เป็นไปตามระเบียบ

(๑๓)  เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ไว้เพื่อการตรวจสอบและดำเนินการทำลายเอกสารตามระเบียบ

(๑๔)  ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

(๑๕)  จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

(๑๖)  ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

(๑๗)  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายCopyright © 2021 Copyright วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 66 หมู่ 9 ต.มิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180 Rights Reserved.