foto1
การปฐมนิเทศและอบรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษาใหม่
foto1
ประเพณีแห่เทียนพรรษา
foto1
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ
foto1
กีฬาสีภายใน วิษณุเกมส์
foto1
โครงการอาชีวะอาสา บริการประชาชน

036-344673
mlt@mlt.ac.th
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็กเข้าสู่ระบบ

 

แผนผังงานอาคารสถานที่

 

                                                                                                       

                                                                                 นายสุนทร  สีบูจันดี

                                                                            หัวหน้างานอาคารสถานที่

 

                                                                        นางสาววัฒะิชา  ขอพลกลาง

                                                                        เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่

  

งานอาคารสถานที่ มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

(1) จัดทำทะเบียนที่ดินและสิ่งก่อสร้างทุกประเภทของสถานศึกษา

(2) ประสานงานและวางแผนในการใช้พื้นที่ของสถานศึกษา ให้เป็นไป  ตามแผนพัฒนาสถานศึกษา

(3) กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและดำเนินการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ ที่ราชพัสดุ  การใช้ และการขอใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษาให้เป็นไป  ตามกฎหมายและระเบียบ  ที่เกี่ยวข้อง

(4) ควบคุมดูแล ปรับปรุง พัฒนาอาคารสถานที่ การอนุรักษ์พลังงาน การรักษาสภาพแวดล้อมและระบบสาธารณูปโภคของสถานศึกษา ให้เป็นระเบียบและสวยงาม

(5) จัดเวรยามดูแลอาคารสถานที่ของสถานศึกษาให้ปลอดภัยจากโจรภัย อัคคีภัย และภัยอื่น ๆ

(6) ให้คำแนะนำ ชี้แจง และอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานในหน้าที่

(7) เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ไว้เพื่อการตรวจสอบและดำเนินการทำลายเอกสารตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

(8) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

(9) เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามลำดับชั้น

(10) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย  Copyright © 2018 Copyright วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 66 หมู่ 9 ต.มิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180 Rights Reserved.