foto1
การปฐมนิเทศและอบรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษาใหม่
foto1
ประเพณีแห่เทียนพรรษา
foto1
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ
foto1
กีฬาสีภายใน วิษณุเกมส์
foto1
โครงการอาชีวะอาสา บริการประชาชน

036-344673
mlt@mlt.ac.th
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 

 

                                                                                                       นายสุนทร  สีบูจันดี

 หัวหน้างานอาคารสถานที่

 

นางสาววัฒะิชา  ขอพลกลาง

เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่


  

(1)  จัดทำทะเบียนที่ดินและสิ่งก่อสร้างทุกประเภทของสถานศึกษา

(2)  ประสานงานและวางแผนในการใช้พื้นที่ของสถานศึกษา ให้เป็นไป  ตามแผนพัฒนาสถานศึกษา

(3)  กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและดำเนินการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ ที่ราชพัสดุการใช้ และการขอใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษา

      ให้เป็นไป  ตามกฎหมายและระเบียบ  ที่เกี่ยวข้อง

(4)  ควบคุมดูแลปรับปรุง พัฒนาอาคารสถานที่ การอนุรักษ์พลังงาน การรักษาสภาพแวดล้อมและระบบสาธารณูปโภคของสถานศึกษา

      ให้เป็นระเบียบและสวยงาม

(5)  จัดเวรยามดูแลอาคารสถานที่ของสถานศึกษาให้ปลอดภัยจากโจรภัย อัคคีภัย และภัยอื่น ๆ

(6)  ให้คำแนะนำ ชี้แจง และอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานในหน้าที่

(7)  เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ไว้เพื่อการตรวจสอบและดำเนินการทำลายเอกสารตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

(8)  ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

(9)  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามลำดับชั้น

(10)  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายCopyright © 2020 Copyright วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 66 หมู่ 9 ต.มิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180 Rights Reserved.