foto1
การปฐมนิเทศและอบรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษาใหม่
foto1
ประเพณีแห่เทียนพรรษา
foto1
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ
foto1
กีฬาสีภายใน วิษณุเกมส์
foto1
โครงการอาชีวะอาสา บริการประชาชน

036-344673
mlt@mlt.ac.th
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 

 

                                                                                 นายอนุสรณ์  หาญอาษา

                                                                                           หัวหน้า งานพัสดุ

                                                                                             

                                  นางเสาวภาคย์  โพธิ์งาม                 นางสาวสุนีรัตน์  จีนจะโปะ      นางสาววัฒธิชา   ขอพลกลาง

                                     เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ                          เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ                        เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ


                                                                                   

(1)  จัดวางระบบและปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดหา การซื้อ การจ้าง การเก็บรักษา และการเบิกจ่ายพัสดุ การควบคุม และการจำหน่ายพัสดุ

      ให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

(2)  ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามประเภทเงิน ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการรายปี

(3)  ควบคุมดูแล ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาครุภัณฑ์ ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยต่อการใช้งาน

(4)  จัดวางระบบและควบคุมการใช้ยานพาหนะ การเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง การบำรุงรักษาและการพัสดุต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับยานพาหนะ

      ของสถานศึกษา ให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

(5)  ให้คำแนะนำ ชี้แจง และอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานในหน้าที่

(6)  เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ไว้เพื่อการตรวจสอบและดำเนินการทำลายเอกสารตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

(7)  ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

(8)  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามลำดับชั้น

(9)  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 Copyright © 2021 Copyright วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 66 หมู่ 9 ต.มิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180 Rights Reserved.