foto1
การปฐมนิเทศและอบรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษาใหม่
foto1
ประเพณีแห่เทียนพรรษา
foto1
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ
foto1
กีฬาสีภายใน วิษณุเกมส์
foto1
โครงการอาชีวะอาสา บริการประชาชน

036-344673
mlt@mlt.ac.th
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 


นางสาวมลิวัลย์  ไวยกรรณ์

หัวหน้างานบุคลากร

                                                                                                      

 

นางสาวอุมาภรณ์ สุขสวัสดิิ์

เจ้าหน้าที่ธุรการ งานบุคลากร

 


(1)  แนะนำ เผยแพร่ และดำเนินการ เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของบุคลากรในสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ

(2)  จัดทำแผนการใช้อัตรากำลังบุคลากรในสถานศึกษา                                                                                                 

(3)  จัดทำแผนและดำเนินการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา                                                                                             

(4)  ควบคุม จัดทำสถิติ และรายงานเกี่ยวกับการลงเวลาปฏิบัติราชการ และการลาของบุคลากรในสถานศึกษา                   

(5)  ดำเนินการเกี่ยวกับการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การจัดทำทะเบียนประวัติของบุคลากรในสถานศึกษา                         

(6)  ให้คำแนะนำ อำนวยความสะดวก แก่บุคลากรในสถานศึกษาในด้านต่าง ๆ เช่น การขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐการขอแก้ไขทะเบียน 

       ประวัติ การขอเปลี่ยนตำแหน่ง การขอมีและขอเลื่อนวิทยฐานะ การออกหนังสือรับรอง การขอรับเงินบำเหน็จบำนาญ และเงินทดแทน เป็นต้น   

(7)  การดำเนินการทางวินัยของบุคลากรในสถานศึกษา                                                                                               

(8)  ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา                                           

(9)  ดูแลบำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย   

(10)  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามลำดับชั้น                                                                             

(11)  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย  

 Copyright © 2020 Copyright วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 66 หมู่ 9 ต.มิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180 Rights Reserved.