foto1
การปฐมนิเทศและอบรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษาใหม่
foto1
ประเพณีแห่เทียนพรรษา
foto1
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ
foto1
กีฬาสีภายใน วิษณุเกมส์
foto1
โครงการอาชีวะอาสา บริการประชาชน

036-344673
mlt@mlt.ac.th
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็กเข้าสู่ระบบ

 

แผนผังการบริหารงานฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 

 

  นางสาวลีลาวดี พรหมบิน

 หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

                                                                    

                 นางสาวฐิติภรณ์ วงศ์เจริญ                                              นางสาวปาริชาติ แก้วพิลา                 

 เจ้าหน้าที่ธุรการ งานบริหารงานทั่วไป                     เจ้าหน้าที่ธุรการ งานบริหารงานทั่วไป

                                                                                    

งานบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

(1) ปฏิบัติงานตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ

(2) สรุปความเห็นเสนอผู้บังคับบัญชา และจัดส่งให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน และภายนอกสถานศึกษา

(3) เก็บรวบรวม และจัดระบบเอกสาร หลักฐาน และระเบียบวิธีปฏิบัติต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกในการศึกษา และให้บริการแก่บุคลากรและนักเรียนนักศึกษาในสถานศึกษา

(4) ให้บริการเกี่ยวกับการรับส่งไปรษณีย์ ธนาณัติ โทรเลขของบุคลากร นักเรียนและนักศึกษา

(5)  ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

(6)  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับชั้น

(7)  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 Copyright © 2018 Copyright วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 66 หมู่ 9 ต.มิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180 Rights Reserved.