foto1
การปฐมนิเทศและอบรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษาใหม่
foto1
ประเพณีแห่เทียนพรรษา
foto1
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ
foto1
กีฬาสีภายใน วิษณุเกมส์
foto1
โครงการอาชีวะอาสา บริการประชาชน

036-344673
mlt@mlt.ac.th
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก                                                                                                    

อาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี                                                           

วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี                                                                                                                                         

วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี

วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี  

วิทยาลัยการอาชีพหนองแค

วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี

 

ลิงค์ที่เกี่ยวข้องกับสำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

สำนักความร่วมมือ

สำนักอำนวยการ

กลุ่มงานวิทยะฐานะและใบประกอบวิชาชีพ  

สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา

สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา

สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคคลากรอาชีวศึกษา

สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ

สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

หน่วยตรวจสอบภายใน

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ศูุนย์การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

ศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา

หน่วยศึกษานิเทศน์

ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี

 Copyright © 2021 Copyright วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 66 หมู่ 9 ต.มิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180 Rights Reserved.