foto1
การปฐมนิเทศและอบรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษาใหม่
foto1
ประเพณีแห่เทียนพรรษา
foto1
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ
foto1
กีฬาสีภายใน วิษณุเกมส์
foto1
โครงการอาชีวะอาสา บริการประชาชน

036-344673
mlt@mlt.ac.th
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก                                              

 

สภาพทั่วไปของอำเภอมวกเหล็ก

ในอดีต มวกเหล็กเป็นส่วนหนึ่งของแก่งคอย กระทรวงมหาดไทยเห็นควรในการแบ่งเขต

การปกครองของแก่งคอย ออกมาเป็นอำเภอมวกเหล็ก โดยรวมพื้นที่ที่ตำบลมวกเหล็ก ตำบลคำพราน และตำบลแสลงพัน  ที่มาของชื่อมวกเหล็กมีอยู่สองความคิด ความคิดแรกมวกเหล็กเป็นชื่อของเถาไม้ชนิดหนึ่งที่ ขึ้นอยู่ทั่วไปริมลำธารแห่งนี้ จึงเรียกหมู่บ้านนี้ว่า มวกเหล็ก ความคิดหนึ่งเล่าว่าเคยพบหมวกเหล็กของนักรบโบราณที่ลำธารแห่งมวกเหล็กนี้ จึงเรียกว่า บ้านหมวกเหล็ก ต่อมาคนที่นี่เรียกเป็น มวกเหล็ก

สภาพทางภูมิศาสตร์

ที่ตั้งและเขตติดต่อ  อำเภอมวกเหล็กเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดสระบุรี   ตั้งอยู่บริเวณที่ราบลุ่ม

ภาคกลาง ประมาณเส้นรุ้งที่ ๑๔  เหนือ และประมาณเส้นแวงที่ ๑๐๐  ตะวันออก  อยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัด ระยะทางประมาณ ๑๗ กิโลเมตร และอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร มาทางทิศเหนือตามเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลขที่   ๒๑  (ถนนสายเอเซีย)  ประมาณ  ๑๑๖  กิโลเมตร มีเขตติดต่อกับอำเภอและจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้

ทิศเหนือ            ติดต่อกับอำเภอพัฒนานิคม อำเภอท่าหลวง อำเภอชัยบาดาล และอำเภอลำสนธิ (จังหวัดลพบุรี)

ทิศตะวันออก      ติดต่อกับอำเภอสีคิ้วและอำเภอปากช่อง (จังหวัดนครราชสีมา)

ทิศใต้                ติดต่อกับอำเภอเมืองนครนายก (จังหวัดนครนายก)

ทิศตะวันตก        ติดต่อกับอำเภอแก่งคอยและอำเภอวังม่วง

ขนาด อำเภอมวกเหล็ก มีเนื้อที่ประมาณ 681.4 ตารางกิโลเมตร

ลักษณะภูมิประเทศ 

สภาพทั่วไปของอำเภอมวกเหล็ก เป็นที่ราบสูงเชิงเขา มีภูเขาสลับซับซ้อน ลักษณะพื้นที่ทั่วไปมีลักษณะสูงต่ำ มีภูเขาสลับซับซ้อน สภาพอากาศแห้งแล้งในฤดูแล้ง มีลำห้วยต่างๆ ไหลผ่านตามหมู่บ้านหลายสาย ได้แก่ ลำห้วยมวกเหล็ก ลำห้วยทองหลาง ลำห้วยคลองไทร ลำห้วยสายชนวน ลำห้วยคลองม่วง ลำห้วยลำพญากลาง ลำห้วยสวนมะเดื่อและน้ำซับที่อยู่ทั่วไป มีพื้นที่โดยประมาณ 684 ตารางกิโลเมตรสูงกว่าระดับน้ำทะเล 240 เมตร

ลักษณะภูมิอากาศ  อำเภอมวกเหล็ก   มีลักษณะอากาศแบบฝนเมืองร้อนเฉพาะฤดู (Tropical Aavanna Climate, Aw) ระบบจำแนกประเภทภูมิอากาศของ Koppen ซึ่งลักษณะภูมิอากาศแบบนี้จะมีฝนน้อยแห้งแล้งในฤดูหนาว และอุณหภูมิค่อนข้างสูงในฤดูร้อนและค่อนข้างจะหนาวเย็นในฤดูหนาว และมีฝนตกชุกในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม อำเภอมวกเหล็กมี 3 ฤดูกาล คือ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว สภาพอากาศส่วนใหญ่แห้งแล้งและร้อนจัดในฤดูร้อน 

การคมนาคม  การสื่อสาร  และสาธารณูปโภค

       การคมนาคม  อำเภอมวกเหล็ก  การคมนาคมระหว่างอำเภอกับจังหวัดสระบุรีใช้ทางรถยนต์และทางรถไฟ ทางรถยนต์ใช้ถนนมิตรภาพ ระยะทาง 38 กิโลเมตร ระยะทางจากอำเภอถึงกรุงเทพมหานคร ประมาณ 142 กิโลเมตร การคมนาคมระหว่างอำเภอกับตำบล หมู่บ้านใช้ทางหลวงชนบทและทางหลวงท้องถิ่น ซึ่งปัจจุบันมีสภาพเป็นถนนลาดยางและมีความสะดวกในการสัญจรไปมาเป็นส่วนมาก 

        สาธารณูปโภค  อำเภอมวกเหล็ก   มีขนาดพื้นที่จำนวนมาก  สภาพภูมิอากาศเหมาะแก่การเกษตร  เช่น  การปลูกพืชผัก  มันสำปะหลัง  อ้อย  ข้าวโพด ฯลฯ  เลี้ยงสัตว์จำพวก  วัวนม  วัวเนื้อ แพะ เป็นต้น

        การปกครองส่วนภูมิภาค  อำเภอมวกเหล็กแบ่งการปกครองออกเป็น 6 ตำบล 80 หมู่บ้าน คือ

 1. มวกเหล็ก (Muak Lek)                      13 หมู่บ้าน
 2. มิตรภาพ (Mittraphap)                     10 หมู่บ้าน
 3. หนองย่างเสือ(Nong Yang Suea)     14 หมู่บ้าน
 4. ลำสมพุง (Lam Somphung)             10 หมู่บ้าน
 5. ลำพญากลาง (Lam Phaya Klang)   18 หมู่บ้าน
 6. ซับสนุ่น (Sap Sanun)                     15 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่น  อำเภอมวกเหล็กแบ่งการปกครองออกเป็น  7  แห่ง  คือ

 1. เทศบาลตำบลมวกเหล็ก ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลมวกเหล็ก และบางส่วนของตำบลมิตรภาพ
 2. องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลมวกเหล็ก(เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลมวกเหล็ก)
 3. องค์การบริหารส่วนตำบลมิตรภาพ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลมิตรภาพ (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลมวกเหล็ก)
 4. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างเสือ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองย่างเสือทั้งตำบล
 5. องค์การบริหารส่วนตำบลลำสมพุง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลลำสมพุงทั้งตำบล
 6. องค์การบริหารส่วนตำบลลำพญากลาง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลลำพญากลางทั้งตำบล
 7. องค์การบริหารส่วนตำบลซับสนุ่น ครอบคลุมพื้นที่ตำบลซับสนุ่นทั้งตำบลCopyright © 2020 Copyright วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 66 หมู่ 9 ต.มิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180 Rights Reserved.