foto1
การปฐมนิเทศและอบรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษาใหม่
foto1
ประเพณีแห่เทียนพรรษา
foto1
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ
foto1
กีฬาสีภายใน วิษณุเกมส์
foto1
โครงการอาชีวะอาสา บริการประชาชน

036-344673
mlt@mlt.ac.th
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก          

 
 
 

ประวัติ ความเป็นมา ของวิทยาลัย ฯ

       วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก เป็นสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เดิมใช้ชื่อว่าวิทยาลัยเทคนิคสระบุรีแห่งที่ 2  ประกาศตั้งเมื่อวันที่  18  มิถุนายน  2540  เริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2540 บนเนื้อที่ประมาณ  64  ไร่กำหนดแล้วเสร็จวันที่  8  พฤษภาคม  2541  และเปิดทำการเรียนการสอนเมื่อวันที่ 18  พฤษภาคม 2542

พ.ศ. 2542 ได้รับงบประมาณจัดสร้างอาคารอำนวยการ 3 ชั้น 1 หลัง อาคารปฏิบัติการ 4 ชั้น

1หลังและอาคารฝึกงาน 4 ชั้น 1 หลัง แล้วเสร็จเมื่อ วันที่ 18 ธันวาคม 2542 วิทยาลัยเปิดทำการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)

พ.ศ. 2543 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้มีคำสั่งเปลี่ยนชื่อวิทยาลัยเทคนิคสระบุรี

แห่งที่ 2 เป็นวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็กปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่  66  หมู่  9  ถนนมิตรภาพ – น้ำตกเจ็ดสาว

 ประวัติ ความเป็นมา ของวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

 

ขนาดและที่ตั้ง

เนื้อที่ประมาณ  64  ไร่วิทยาลัยมีอาณาเขตดังนี้

ทิศเหนือ

ติดกับชุมชนตลาดมวกเหล็ก

ทิศใต้

ติดกับโรงเรียนมวกเหล็กวิทยา

ทิศตะวันออก

ติดกับโรงพยาบาลมวกเหล็ก

ทิศตะวันตก

ติดกับถนนมิตรภาพ – น้ำตกเจ็ดสาวน้อย

                  

          สภาพชุมชนเศรษฐกิจ สังคมการเมือง

วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็กมีบริเวณด้านทิศตะวันออกติดกับโรงพยาบาลมวกเหล็ก ด้านทิศตะวันตกจดถนนมิตรภาพ–น้ำตกเจ็ดสาวน้อย ด้านทิศเหนือติดต่อกับชุมชนตลาดมวกเหล็กด้านทิศใต้ติดต่อกับโรงเรียนมวกเหล็กวิทยา จดถนนมิตรภาพ–น้ำตกเจ็ดสาวน้อย ด้านทิศเหนือติดต่อกับชุมชนตลาดมวกเหล็กด้านทิศใต้ติดต่อกับโรงเรียนมวกเหล็กวิทยาจากอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ฯลฯจากโครงสร้างทางเศรษฐกิจของจังหวัดสระบุรี มีผู้ประกอบอาชีพหลายด้านทั้งด้านการเกษตรและด้านอุตสาหกรรม การดำรงชีวิตที่เรียบง่าย ใกล้ชิดต้นไม้ ลำธาร น้ำตก เป็นเมืองที่รักสงบ  ดังนั้นภายในชุมชนจึงประกอบไปด้วยอาชีพที่หลากหลาย เช่นค้าขาย รับจ้าง รับราชการเกษตรกรและอาชีพอื่นๆ

 

 Copyright © 2020 Copyright วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 66 หมู่ 9 ต.มิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180 Rights Reserved.