foto1
การปฐมนิเทศและอบรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษาใหม่
foto1
ประเพณีแห่เทียนพรรษา
foto1
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ
foto1
กีฬาสีภายใน วิษณุเกมส์
foto1
โครงการอาชีวะอาสา บริการประชาชน

036-344673
mlt@mlt.ac.th
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก                                          

                                                                          

                                                                           (นายบพิตร วงศ์เจริญ)
                                                             ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

                                                                                            

                           ( นายราชิน  โพธิโต)                                                         (นายราชิน  โพธิโต) 
                   รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร                    รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

                                                                                                                            

                             (นายนิติพงศ์   ไกรยวงศ์)                                          (ว่าที่ร้อยตรีชัชวาลย์  ป้อมสุวรรณ) 
                ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ                     รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษาCopyright © 2020 Copyright วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 66 หมู่ 9 ต.มิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180 Rights Reserved.