เขียนโดย Super User
หมวด:
        สาขาวิชาการโรงแรม เริ่มเปิดการเรียนการสอนครั้งแรกในปีการศึกษา 2553  ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปัจจุบันมีนักเรียน ปวช.1 จำนวน 5 คน ปวช.2  จำนวน 10 คน และ ปวช.3 จำนวน 4 คน   รวมทั้งหมด 19 คน
ครูประจำแผนกสาขาวิชาการโรงแรม 2 ท่าน คือ
       1. นางสาวศิริโฉม วิชัย หัวหน้าแผนกสาขาวิชาการโรงแรม
       2. นางสาวอรดี สีแดง ครูประจำสาขาวิชาการโรงแรม

Enter your text here