นักเรียนระดับชั้น ปวช.2

 

นักเรียนระดับชั้น ปวช.3