วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

ประวัติผู้วิจัย

 

 

     ชื่อ – นามสกุล                     นางสาวประภาพร อ่องสร้อย

     รหัสนักศึกษา                       5822040043

     วัน เดือน ปีเกิด                     27 มกราคม  2543

     ประวัติการศึกษา

     ระดับประถมการศึกษา                        โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก            พ.ศ. 2549 – 2553

     ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น                     โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา              พ.ศ. 2554 – 2557

     ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ           วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก            พ.ศ.2558 - ปัจจุบัน

     ปฏิบัติงาน 

          

Login Form