วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

ประวัติผู้วิจัย

 

     ชื่อ- สกุล                           นางสาวสงกรานต์  สุนทัน

     รหัสนักศึกษา                     5822040006

     สาขางาน                           คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

     วันเดือนปีเกิด                     11 เมษายน 2542

     ประวัติการศึกษา

     ระดับประถมศึกษา                        โรงเรียนบ้านหนองผักหนอก               พ.ศ. 2549 - 2553

     ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น              รงเรียนบ้านหนองผักหนอก                 พ.ศ. 2554 - 2557

     ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ    วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก                   พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน

     ผลงานที่ได้รับ

  • ได้คะแนนสอบ o-net เฉลี่ยสูงสุดในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
  • ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันเล่านิทาน story telling ระดับชั้น ม.1-ม.3
  • ได้คะแนนสูงสุดกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมสระบุรีเขต 2

     ปฏิบัติงาน

           

 

 

 

Login Form