วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

 

ประวัติผู้วิจัย

 

 

     ชื่อ – นามสกุล            นางสาวนิรชา แก้วพรรณราย

     รหัสนักศึกษา              5822040004

     วัน เดือน ปีเกิด           13 กรกฎาคม 2542

     ประวัติการศึกษา

     ระดับประถมการศึกษา                      โรงเรียนบ้านซับพริก                  พ.ศ. 2549 – 2553

     ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น                   โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา             พ.ศ. 2554 – 5227

     ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ          วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก          พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน

                   

     ปฏิบัติงาน

          

Login Form