แผนการเรียนสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

แผนการเรียนมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2556 ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2

แผนการเรียนมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2556 ภาคเรียนที่ 3 และภาคเรียนที่ 4

แผนการเรียนมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2556 ภาคเรียนที่ 5 และภาคเรียนที่ 6

แผนการเรียนมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 2557 ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2

แผนการเรียนมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 2557 ภาคเรียนที่ 3 และภาคเรียนที่ 4

แผนการเรียนมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 2557 ระหว่างภาคเรียนที่ 1,2,3และ4

แผนการเรียนมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 2557 ภาคฤดูร้อน เมษายน 2561 และ2562 (ปรับพื้น)