วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

                            สาขางานไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก เริ่มเปิดการเรียนการสอนเมื่อปี พ.ศ. 2542

             เปิดทำการสอนในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และเปิดทำการเรียนการสอนในระดับชั้น

             ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เมื่อปี พ.ศ.2552 ในสาขางานเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ

             และเมื่อ พ.ศ.2553 เปลี่ยนจากสาขางานเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศเป็นสาขางานติดตั้งไฟฟ้า

             และเปลี่ยนมาเป็นสาขางานไฟฟ้ากำลังในปัจจุบัน

 

                         - สาขางานไฟฟ้ากำลังตั้งอยู่ที่อาคารปฏิบัติงาน 3 วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

                         - มีนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.1,ปวช.2และปวช.3) จำนวนรวม 159 คน

                         - นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.1และปวส.2) จำนวนรวม 43 คน

             รวมจำนวนนักเรียนนักศึกษาสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ทั้งสิ้น 202 คน

             (ข้อมูล ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2560)

Login Form