วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

นายศักดิ์ชาย  ชูเรณู

(ครูผู้สอนและหัวหน้าแผนกช่างไฟฟ้ากำลัง)

                                                                                                    

                                                นายเมษวัฒน์  โสภารัตน์วีกุล                                               นายณรงค์ชัย  กรศิริวิภา

                                   (ครูผู้สอนและฝ่ายกิจกรรม แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง)             (ครูผู้สอนและฝ่ายวิชาการแผนกช่างไฟฟ้ากำลัง)

                        

Login Form