foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Time school Time schoolTime schoolTime schoolTime schoolTime school

 

สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

    เปิดหลักสูตรการเรียนการสอน 2 ลักษณ์

         1.หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)

            - สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์

         2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)

             - สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

             - สาขางานระบบภาพและระบบเสียง

                 

 

Copyright © 2022 High School Rights Reserved.