ประวัติสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

              สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์   เปิดหลักสูตรการเรียนการสอน ประเภทวิชา อุตสาหกรรม   เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2542 โดยเปิดการเรียนการสอน ในหลักสูตร 2 ระดับคือ 

            1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

            2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

           รวมระยะเวลาเปิดทำการเรียน การสอน ถึงปัจจุบัน  รวม  19 ปี  สามารถผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษา เพื่อพัฒนาประเทศอย่างมากมาก

 

             สถานที่ตั้ง

              สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์  ตั้งอยู่ในพื้นที่อาคารอุตสาหกรรม  ชั้นที่ 4   หมายเลขโทรศัพท์ 036-344673 ต่อ 119 และโทรสาร 036-344088 web site ของวิทยาเทคนิคมวกเหล็ก  www.mlt.in.th web site ของสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์