ข้อมูลติดต่อ

0891848256

E-mail: Hme06jk@gmail.com

เขียนโดย Super User

ประวัติผู้จัดทำ

 

                              ชื่่อ - นามสกุล                    นางสาวกนิษฐา  เตยพุทซา

                              ชื่อเล่น                               กี้

                              รหัสนักศึกษา                     ๕๘๒๒๐๔๐๐๕๒

                              สาขางาน                           คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

                              เรื่อง                                   การจัดการเว็บไซต์สาขาวิชาก่อสร้างและโยธา

 

                              ประวัติส่วนตัว

                              วัน เดือน ปีเกิด                    ๑๕ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๔๑

                              อายุ                                     ๑๙ ปี

                              ที่อยู่ปัจจุบัน                         ๔๔ หมู่ ๘ ต. หนองย่างเสือ อ. มวกเหล็ก จ. สระบุรี ๑๘๑๘๐

 

                              ระดับการศึกษา                 

                              ระดับประถมศึกษา                โรงเรียนสวนทองรวมมิตร พุทธศักราช ๒๕๕๔ - ๒๕๕๕

                              ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น      โรงเรียนหนองผักหนอง พุทธศักราช ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘

                              ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐

 

                               ปัจจุบัน

                               ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก พ.ศ ๒๕๖๐ - ปัจจุบัน

 

                               ผลงานที่ได้รับ                     -

 

 

 

ประวัติผู้จัดทำ

 

                              ชื่่อ - นามสกุล                    นางสาวนฤมล ผิวพรรณ์

                              ชื่อเล่น                               กิ๊ก

                              รหัสนักศึกษา                     ๕๘๒๒๐๔๐๐๒๗

                              สาขางาน                           คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

                              เรื่อง                                   การจัดการเว็บไซต์สาขาวิชาก่อสร้างและโยธา

 

                              ประวัติส่วนตัว

                              วัน เดือน ปีเกิด                    ๒ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๔๒

                               อายุ                                    ๑๘ ปี

                               ที่อยู่ปัจจุบัน                        ๒๕๘ หมู่ ๔ ต. มิตรภาพ อ. มวกเหล็ก จ. หวัดสระบุรี ๑๘๑๘๐

 

                              ระดับการศึกษา                 

                              ระดับประถมศึกษา                โรงเรียนบ้านซับพริก พุทธศักราช ๒๕๕๔ - ๒๕๕๕

                              ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น      โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา พุทธศักราช ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘

                              ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐

 

                               ปัจจุบัน

                               ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก พ.ศ ๒๕๖๐ - ปัจจุบัน

 

                               ผลงานที่ได้รับ                     -

 

 

 

ประวัติผู้จัดทำ

 

                              ชื่่อ - นามสกุล                    นางสาวกนกพร เน่งน้อย

                              ชื่อเล่น                                วา

                              รหัสนักศึกษา                     ๕๘๒๒๐๔๐๐๕๒

                              สาขางาน                           คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

                              เรื่อง                                   การจัดการเว็บไซต์สาขาวิชาก่อสร้างและโยธา

 

                              ประวัติส่วนตัว

                              วัน เดือน ปีเกิด                    ๒๗ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๔๒

                              อายุ                                     ๑๗ ปี

                              ที่อยู่ปัจจุบัน                         ๔๔ หมู่ ๘ ต. สับสนุ่น อำเภอมวกเหล็ก จังหวัด สระบุรี ๑๘๒๒๐

 

                              ระดับการศึกษา                 

                              ระดับประถมศึกษา                 โรงเรียนบ้านสับสนุ่น พุทธศักราช ๒๕๕๔ - ๒๕๕๕

                              ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น       โรงเรียนบ้านสับสนุ่น พุทธศักราช ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘      

                               ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐

 

                               ปัจจุบัน

                               ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก พ.ศ ๒๕๖๐ - ปัจจุบัน

 

                               ผลงานที่ได้รับ                     -