ข้อมูลติดต่อ

0891848256

E-mail: Hme06jk@gmail.com

เขียนโดย Super User

ระดับประกาศณียบัตรวิชาชีพ นักเรียน ปวช.๑ จำนวน ๑๓ คน,นักเรียนปวช.๒ จำนวน ๑๕ คน,นักเรียน ปวช.๓ จำนวน ๖ คน   

รวมนักศึกษาปวช.=๓๔ คน

ระดับประกาศณียบัตรวิชาชีพสูง นักศึกษา ปวส.๑ จำนวน ๒ คน,นักศึกษา ปวส.๒ จำนวน ๘ คน                                 

รวมนักศึกษาปวส.= ๑๐ คน

รวมนักเรียนนักศึกษาสาขาวิชาก่อสร้างและโยธาปีการศึกษา ๒๕๖๑ จำนวน ๔๔ คน

 

รูปแบบแผนภูมิ