ข้อมูลติดต่อ

0891848256

E-mail: Hme06jk@gmail.com

เขียนโดย Super User

ปวช. สาขาวิชาช่างก่อสร้าง

ปวส. สาขาวิชาโยธา

หลักสูตรประเภทประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๕๖

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาช่างก่อสร้าง

 

                         ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๕๖ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างก่อสร้าง จะต้องศึกษารายวิชาจากหมวดต่าง ๆ รวมไม่น้อยกว่า ๑๐๓ หน่วยกิต และเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ดังโครงสร้างต่อไปนี้

 

๑. หมวดวิชาทักษะชีวิต                                                                     ไม่น้อยกว่า ๒๒ หน่วยกิต

    ๑.๑ กลุ่มวิชาภาษาไทย                                    (ไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกิต)

    ๑.๒ กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ                          (ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต)

    ๑.๓ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์                                 (ไม่น้อยกว่า ๔ หน่วยกิต)

    ๑.๔ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์                                  (ไม่น้อยกว่า ๔ หน่วยกิต)

    ๑.๕ กลุ่มวิชาสังคมศึกษา                                   (ไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกิต)

    ๑.๖ กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพละศึกษา                  (ไม่น้อยกว่า ๒ หน่วยกิต

 

๒. หมวดวชาทักษะวิชาชีพ                                                                 ไม่น้อยกว่า ๗๑ หน่วยกิต

    ๒.๑ กลุ่มวิชาทักษะวิชาชีพพื้นฐาน                                   (๑๘ หน่วยกิจ)

    ๒.๒ กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ                                          (๒๔ หน่วยกิจ)

    ๒.๓ กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก                           (ไม่น้อยกว่า ๒๑ หน่วยกิจ)

    ๒.๔ ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ                                      (๔ หน่วยกิจ)

    ๒.๕ โครงสร้างพัฒนาทักษะวาชีพ                                       (๔ หน่วยกิจ)


๓. หมวดวิชาเลือกเสรี                                                                          ไม่น้อยกว่า ๑๐ หน่วยกิต


๔. กิจกรรมเสริมหลักสูตร (๒ ชั่วโมงต่อสัปดาห์)

 

                                                                                                                                           รวมไม่น้อยกว่า ๑๐๓ หน่วยกิต

 

 

หลักสูตรประเภทประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช ๒๕๕๗

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาโยธา

 

 

                        ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๕๗ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาโยธา จะต้องศึกษารายวิชาจากหมวดต่าง ๆ รวมไม่น้อยกว่า ๘๓ หน่วยกิต และเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ดังโครงสร้างต่อไปนี้

 

๑. หมวดวิชาทักษะชีวิต                                                                     ไม่น้อยกว่า ๒๑ หน่วยกิต

    ๑.๑ กลุ่มทักษะภาษาและการสื่อสาร                   (ไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต)

    ๑.๒ กลุ่มทักษะการคิดและการแก้ปัญหา              (ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต)

    ๑.๓ กลุ่มทักษะทางสังคมและการดำรงชีวิต          (ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต)

๒. หมวดวชาทักษะวิชาชีพ                                                                   ไม่น้อยกว่า ๕๖ หน่วยกิต

    ๒.๑ กลุ่มวิชาทักษะวิชาชีพพื้นฐาน                                      (๑๕ หน่วยกิจ)

    ๒.๒ กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ                                             (๒๑ หน่วยกิจ)

    ๒.๓ กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก                             (ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิจ)

    ๒.๔ ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ                                        (๔ หน่วยกิจ)

    ๒.๕ โครงสร้างพัฒนาทักษะวิชาชีพ                                       (๔ หน่วยกิจ)


๓. หมวดวิชาเลือกเสรี                                                                         ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต 


๔. กิจกรรมเสริมหลักสูตร (๒ ชั่วโมงต่อสัปดาห์) 

 

                                                                                                                                          รวมไม่น้อยกว่า ๑๐๓ หน่วยกิต

                              โครงสร้างนี้สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในประเภทวิชา อุตสาหกรรม สาขาวิชาโยธา สาขาวิชาก่อสร้าง และสาขาวิชาสำรวจ หรือเทียบเท่า 

 

วิสัยทัศน์และพันธกิจวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

๑. วิสัยทัศน์และพันธกิจวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก  

  ผลิตและพัฒนากำลังคน มีสมรรถนะได้มาตรฐาน ก้าวทันเทคโนโลยี สู่ประชาคม อาเซียนโดยหยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

๒. พันธกิจวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

           ๑. จัดการศึกษาด้านวิชาชีพให้ได้มาตรฐานสู่สากล

           ๒. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วน

           ๓. วิจัย พัฒนา เผยแพร่นวัตกรรมและเทคโนโลยี

           ๔. ศูนย์บริการวิชาการ วิชาชีพสู่ชุมชน

           ๕. สร้างภาพลักษณ์ ค่านิยมและการยอมรับ

           ๖. พัฒนาระบบบริหารจัดการ

พันธกิจที่ ๑ จัดการศึกษาด้านวิชาชีพให้ได้มาตรฐานสู่สากล

กลยุทธ์ ๑ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านภาษาต่างประเทศ

กลยุทธ์ ๒ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านวิชาชีพ

กลยุทธ์ ๓ พัฒนาผู้เรียน ด้านภาษาต่างประเทศ

กลยุทธ์ ๔ พัฒนาผู้เรียน ด้านวิชาการและวิชาชีพ

กลยุทธ์ ๕ พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ

กลยุทธ์ ๖ พัฒนาสื่อให้มีความทันสมัย


พันธกิจที่ ๒ สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วน

กลยุทย์ที่ ๗ การจัดการเรียนการสอนเป็นรูปแบบทวิภาคีทุกสาขางาน

กลยุทย์ที่ ๘ สร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วน

กลยุทย์ที่ ๙ พัฒนาเครือข่ายศูนย์ก าลังคนอาชีวศึกษา


พันธกิจที่ ๓ วิจัย พัฒนา เผยแพร่นวัตกรรมและเทคโนโลยี

กลยุทย์ที่ ๑๐ ส่งเสริมสนับสนุนงานวิจัย นวตักรรมของผู้สอนและผู้เรียน

กลยุทย์ที่ ๑๑ เผยแพร่ ถ่ายทอดองค์ความรู้ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์และเทคโนโลยีสู่ชุมชน

กลยุทย์ที่ ๑๒ ใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ และชาญฉลาด


พันธกิจที่ ๔ ศูนย์บริการวิชาชีพ วิชาชีพสู่ชุมชน

กลยุทย์ที่ ๑๓ สร้างเครือข่าย สอนอาชีพเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน

กลยุทย์ที่ ๑๔ พัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์อาชีพชุมชน

กลยุทย์ที่ ๑๕ ขยายโอกาสทางการศึกษาและอบรมวิชาชีพสู่ชุมชน 


พันธกิจที่ ๕ สร้างภาพลักษณ์ ค่านิยมและการยอมรับ

กลยุทย์ที่ ๑๖ พัฒนาศูนย์บมเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา

กลยุทย์ที่ ๑๗ สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครอง

กลยุทย์ที่ ๑๘ พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมผู้เรียน


พันธกิจที่ ๖ พัฒนาระบบบริหารจัดการ

กลยุทย์ที่ ๑๙ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ

กลยุทย์ที่ ๒๐ พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการวางแผนและตัดสินใจ

กลยุทย์ที่ ๒๑ พัฒนาอาคารสถานที่ ครุภัณฑ์

กลยุทย์ที่ ๒๒ พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อการประเมิณภายนอก

กลยุทย์ที่ ๒๓ สร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคคลากร