ข้อมูลติดต่อ

0891848256

E-mail: Hme06jk@gmail.com

เขียนโดย Super User

  

 

                                                        

                                                               นายจำรูญ   ก้านลำไย

                                                        หัวหน้าแผนกวิชาก่อสร้างและโยธา

                                                              วุฒิการศึกษา ปทส.โยธา

 

                                                        

                   นายจักรพงศ์   ถิ่นไกล                                                            นางสาวจิรนันท์   พันโท

       ครูประจำแผนกวิชาช่างก่อสร้างและโยธา                                ครูประจำแผนกวิชาช่างก่อสร้างและโยธา 

           วุฒิการศึกษา ค.อ.ม.วิศวกรรมโยธา                                        วุฒิการศึกษา ค.อ.ม.วิศวกรรมโยธา

 

                                                         

                                                                  นายหลอด   สุริวงศ์

                                                    ครูประจำแผนกวิชาช่างก่อสร้างและโยธา

                                                                    (ผู้ทรงคุณวุฒิ)