foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Login Form

ประวัติผู้วิจัย

 

 

 

 

 

ชื่อ-นามสกุล                              นางสาวชลธิชา ร่มคำ

รหัสนักศึกษา                             5822040011

วัน เดือน ปี                                8 กันยายน 2542

ประวัติการศึกษา

ระดับประถมการศึกษาตอนต้น                      โรงเรียนบ้านท่ามะปราง                          พ.ศ.2549 2551

ระดับประถมการศึกษาตอนปลาย                  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 68 (วัดเหวลาด)       พ.ศ.2552 - 2554 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น                             โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 68 (วัดเหวลาด)       พ.ศ.2555 - 2557

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ                        วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก                         พ.ศ..2558 - ปัจจุบัน

ผลงานที่ได้รับ

- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งเป่าขลุ่ย 

- ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1  การแข่งขันกรีฑา

- เป็นนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม ประจำปี 2559

Copyright © 2022 http://mlt.ac.th/ Rights Reserved.