foto1
สาขาวิชาช่างยนต์
foto1
สาขาวิชาช่างยนต์
foto1
สาขาวิชาช่างยนต์
foto1
สาขาวิชาช่างยนต์
foto1
สาขาวิชาช่างยนต์


Login Form

สาขาวิชาช่างยนต์ มีนักเรียน นักศึกษาทั้งหมด จำนวน 199 คน

เป็นนักเรียน นักศึกษาชาย 197 คน เป็นนักเรียน นักศึกษาหญิง 2 คน 

แบ่งเป็นนักเรียน นักศึกษาชั้น

 

ระดับชั้น

จำนวน (คน)

ปวช.1

64

ปวช.2

61

ปวช.3

34

ปวส.1 (เทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์)

5

ปวส.1 (เทคนิคยานยนต์)

8

ปวส.2 (เทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์)

7

ปวส.2 (เทคนิคยานยนต์)

20

รวมทั้งหมด

199

                         * หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 2 กุมภนพันธ์ 2561