foto1
สาขาวิชาช่างยนต์
foto1
สาขาวิชาช่างยนต์
foto1
สาขาวิชาช่างยนต์
foto1
สาขาวิชาช่างยนต์
foto1
สาขาวิชาช่างยนต์


Login Form

 

ชื่อ-นามสกุล                               นางสาวอุทุมพร สีแสด

รหัสนักศึกษา                              ๕๘๒๒๐๔๐๐๐๒

สาขางาน                                   คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

วัน เดือน ปี                                 ๑๑ มิถุนายน ๒๕๔๒

ประวัติการศึกษา         

ระดับประถมศึกษา                       โรงเรียนบ้านบ้านซับพริก       พ.ศ ๒๕๔๘ – ๒๕๕๓    

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น             โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา         พ.ศ ๒๕๕๔ – ๒๕๕๗

ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ   วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก       พ.ศ ๒๔๔๘ – ปัจจุบัน

 

ชื่อ – นามสกุล                                       นางสาวสุกันนา ภักดี

รหัสนักศึกษา                                        ๕๘๒๒๐๔๐๐๐๕

วัน เดือน ปีเกิด                                     ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๓

ประวัติการศึกษา

ระดับประถมการศึกษา                           โรงเรียนบ้านหนองผักหนอก            พ.ศ. ๒๕๔๘ – ๒๕๕๓

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น                       โรงเรียนบ้านหนองผักหนอก            พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๗

ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ             วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก                พ.ศ.๒๕๕๘ - ปัจจุบัน

 

ชื่อ – นามสกุล                                     นางสาวชาลินี ต๊ะโต

รหัสนักศึกษา                                       ๕๘๒๒๐๔๐๐๒๔

วัน เดือน ปีเกิด                                    ๕ มีนาคม ๒๕๔๓

ประวัติการศึกษา

ระดับประถมการศึกษา                          โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก              พ.ศ. ๒๕๔๘ – ๒๕๕๓

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น                       โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา               พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๗

ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ             วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก             พ.ศ.๒๕๕๘ - ปัจจุบัน