รูปที่ 1 รถประหยัดน้ำมัน                                                         รูปที่ 2 เครื่องฝานอเนกประสงค์ 

                  

                                    รูปที่ 3 เครื่องตัดหญ้ารีโมทบังคับ                                                        รูปที่ 4 จักรยานพลังงานแสงอาทิต์