foto1
สาขาวิชาช่างยนต์
foto1
สาขาวิชาช่างยนต์
foto1
สาขาวิชาช่างยนต์
foto1
สาขาวิชาช่างยนต์
foto1
สาขาวิชาช่างยนต์


Login Form

 

 

( นายบพิตร วงศ์เจริญ )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

                                                                                                                             
                                   ( นายชุมพล สว่างสุข )                                                      ( นายนิวัตร เทียมพิภพ ) 
                        รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร                                   รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

                                               
( นายราชิน โพธิโต )                                                          ( นายชุมพล สว่างสุข )
                     รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ                                    รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา


( นายไชยยา กุลสุวรรณ ) ( นายปานเทพ ขำละเอียด )
หัวหน้าสาขาวิชาช่างยนต์ ครูผู้สอน( นายภัทรพงษ์ โลบุญ ) ( นายวสันต์ สมวงษ์สา )
ครูผู้สอน ครูผู้สอน