foto1
สาขาวิชาช่างยนต์
foto1
สาขาวิชาช่างยนต์
foto1
สาขาวิชาช่างยนต์
foto1
สาขาวิชาช่างยนต์
foto1
สาขาวิชาช่างยนต์


Login Form

                                           รูปที่ 1.การโป้สี                                                                            รูปที่ 2.การพ่นสี

                                            รูปที่ 3.การพ่นสี                                                                  รูปที่ 4.การเช็คระบบรถยนต์

                                    รูปที่ 5. การตั้งศูนย์รถไฮบริท                                                     รูปที่ 6.การเช็คระบบช่วงล่าง

                                 รูปที่ 7.การซ่อมรถจักรยานยนต์                                        รูปที่ 8.การเช็คระบบไฟช่วงหน้ารถจักรยานยนต์