( นายบพิตร วงศ์เจริญ )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

 

                                                                                   
( นายชุมพล สว่างสุข )                                        ( นายนิวัตร เทียมพิภพ )
    รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร                 รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมื
                                                                                                    
                                      ( นายราชิน โพธิโต ) ( นายชุมพล สว่างสุข )
                            รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา