foto1
สาขาวิชาช่างยนต์
foto1
สาขาวิชาช่างยนต์
foto1
สาขาวิชาช่างยนต์
foto1
สาขาวิชาช่างยนต์
foto1
สาขาวิชาช่างยนต์


Login Form

ประวัติความเป็นมาของช่างยนต์

           ประวัติความเป็นมาของช่างยนต์ก่อตั้งพร้อมกับวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็กซึ่งเป็นสถานศึกษาในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เดิมใช้ชื่อวิทยาลัยเทคนิคสระบุรี แห่งที่ 2 จัดตั้งขึ้นเมื่อ 18 มิถุนายน 2540 เริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2540 บนพื้นที่ 64 ไร่กำหนดแล้วเสร็จวันที่ 8 พฤษภาคม 2541 และเริ่มเปิดทำการเรียนการสอน เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2541 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการการศึกษาแก่ชุมชน ที่อยู่ห่างไกลจากตัวเมือง ได้มีโอกาสทางการศึกษาเพิ่มขึ้น ปี พ.ศ. 2542 ได้รับงบประมาณจัดสร้างอาคารอำนวยการ 3 ชั้น จำนวน 1 หลัง อาคารปฏิบัติการ 4 ชั้น จำนวน 1 หลังและอาคารฝึกงาน จำนวน 1 หลัง แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2542 วิทยาลัยจัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปี พ.ศ. 2543 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้มีคำสั่งเปลี่ยนชื่อ วิทยาลัยเทคนิิคสระบุรี แห่งที่ 2 เป็น วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

         ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 66 หมู่ 9 ถนนมิตรภาพ ตำบลมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180