foto1
สาขาวิชาช่างยนต์
foto1
สาขาวิชาช่างยนต์
foto1
สาขาวิชาช่างยนต์
foto1
สาขาวิชาช่างยนต์
foto1
สาขาวิชาช่างยนต์


Login Form

 

 

                                        รูปที่ 1 การอบรมเชิงปฎิบัติการทักษะ                                                รูปที่ 2 การอบรมเชิงปฎิบัติการทักษะ 

 

รูปที่ 3 การอบรมเชิงปฎิบัติการทักษะ                                                รูปที่ 4 การอบรมเชิงปฎิบัติการทักษะ 

 

รูปที่ 5 การอบรมเชิงปฎิบัติการทักษะ                                                รูปที่ 6 การอบรมเชิงปฎิบัติการทักษะ 

รูปที่ 7 การอบรมเชิงปฎิบัติการทักษะ                                                รูปที่ 8 การอบรมเชิงปฎิบัติการทักษะ 

 

สาขาวิชาช่างยนต์ มีนักเรียน นักศึกษาทั้งหมด จำนวน 199 คน

เป็นนักเรียน นักศึกษาชาย 197 คน เป็นนักเรียน นักศึกษาหญิง 2 คน 

แบ่งเป็นนักเรียน นักศึกษาชั้น

 

ระดับชั้น

จำนวน (คน)

ปวช.1

64

ปวช.2

61

ปวช.3

34

ปวส.1 (เทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์)

5

ปวส.1 (เทคนิคยานยนต์)

8

ปวส.2 (เทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์)

7

ปวส.2 (เทคนิคยานยนต์)

20

รวมทั้งหมด

199

                         * หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 2 กุมภนพันธ์ 2561

 

ชื่อ-นามสกุล                               นางสาวอุทุมพร สีแสด

รหัสนักศึกษา                              ๕๘๒๒๐๔๐๐๐๒

สาขางาน                                   คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

วัน เดือน ปี                                 ๑๑ มิถุนายน ๒๕๔๒

ประวัติการศึกษา         

ระดับประถมศึกษา                       โรงเรียนบ้านบ้านซับพริก       พ.ศ ๒๕๔๘ – ๒๕๕๓    

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น             โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา         พ.ศ ๒๕๕๔ – ๒๕๕๗

ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ   วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก       พ.ศ ๒๔๔๘ – ปัจจุบัน

 

ชื่อ – นามสกุล                                       นางสาวสุกันนา ภักดี

รหัสนักศึกษา                                        ๕๘๒๒๐๔๐๐๐๕

วัน เดือน ปีเกิด                                     ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๓

ประวัติการศึกษา

ระดับประถมการศึกษา                           โรงเรียนบ้านหนองผักหนอก            พ.ศ. ๒๕๔๘ – ๒๕๕๓

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น                       โรงเรียนบ้านหนองผักหนอก            พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๗

ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ             วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก                พ.ศ.๒๕๕๘ - ปัจจุบัน

 

ชื่อ – นามสกุล                                     นางสาวชาลินี ต๊ะโต

รหัสนักศึกษา                                       ๕๘๒๒๐๔๐๐๒๔

วัน เดือน ปีเกิด                                    ๕ มีนาคม ๒๕๔๓

ประวัติการศึกษา

ระดับประถมการศึกษา                          โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก              พ.ศ. ๒๕๔๘ – ๒๕๕๓

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น                       โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา               พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๗

ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ             วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก             พ.ศ.๒๕๕๘ - ปัจจุบัน

 

 

ชื่อ-นามสกุล                               นางสาวอุทุมพร สีแสด

รหัสนักศึกษา                              ๕๘๒๒๐๔๐๐๐๒

สาขางาน                                   คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

วัน เดือน ปี                                 ๑๑ มิถุนายน ๒๕๔๒

ประวัติการศึกษา         

ระดับประถมศึกษา                       โรงเรียนบ้านบ้านซับพริก พ.ศ ๒๕๔๘ – ๒๕๕๓    

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น             โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา   พ.ศ ๒๕๕๔ – ๒๕๕๗

ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ   วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก พ.ศ ๒๔๔๘ – ปัจจุบัน

 

 โครงการอาชีวะอาสา

ปี 2561

รูปเพิ่มเติม

กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่

ปี 2561

รูปเพิ่มเติม

การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่

ปี 2560

รูปเพิ่มเติม

การประชุมผู้ปกครอง

ปี 2561

รูปเพิ่มเติม