foto1
พิธีมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณโครงการเจริญพระพุทธมนต์ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
foto1
โครงการอาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่ 2561 ตั้งศูนย์บริการประชาชน
foto1
กิจกรรมอาสาทำดีเพื่อพ่อ
foto1
กิจกรรมการประเมินคุณภาพงานลูกเสือวิสามัญในสถานศึกษาอาชีวศึกษาและคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น
foto1
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา2560

036 344 673
www.mlt.ac.th
66 ม.9 ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี   
- แจ้งชมรมวิชาชีพให้เร่งดำเนินโครงเก่งดี มีความสุขตามที่ได้รับมอบหมายของภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561ให้แล้วเสร็จก่อนสัปดาห์ที่ 17
- ประชาสัมพันธ์สำหรับนักเรียนนักศึกษาที่ต้องการซ่อมกิจกรรมตกค้างให้ติดต่องานกิจกรรมเพื่อดำเนินการแจ้งความประสงค์ในการซ่อมกิจกรรม

 

 

 

 

 

 ................................................................................................................................................................................................................................................................

กิจกรรมโครงการสวดมนต์ประจำเดือน 

     งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษาร่วมกับคณะกรรมการองค์การนัิกวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็กได้จัดทำโครงการสวดมนต์ประจำเดือนทุกเดือน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่ออบรมศีลธรรม จริยธรรม ให้กับนักเรียนและสร้างระเบียบวินัยเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียน นักศึกษา

คลิกดูเพิ่มเติมรูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

 

 กิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษามีจิตอาสาและทำดความดี

       วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็กได้จัดกิจกรรมปลูกฝังให้ันักเรียน นักศึกษามีจิตอาสา
ในการให้บริการและทำความดีโดยไม่หวังสิงตอบแทนโดยจัดกิจกรรมให้นักเรียน นักศึกษาแต่ละสาขาวิชารับผิดชอบพื้นที่(โฉนด)ภายในวิทยาลัยตามได้รับอบหมาย และช่วยกันพัฒนาพื้นที่ของตนเองที่ได้รับให้มีความสะอาด ร่มรื่น สวยงาม

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Copyright © 2021 Copyright Smile Clinic Rights Reserved.