foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

พันธกิจ

1. จัดหลักสูตรการเรียนการสอนให้ตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ

2. มุ่งเน้นฝึกทักษะ ประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการตรงกับสาขางานอย่างน้อย1ภาคเรียน

3. ตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการ

4. พัฒนาการเรียนการสอนและครูผู้สอนให้ทันสมัยตามมาตรฐาน