ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา

 

สาขางาน

ระดับชั้น

จำนวนผู้เรียน

ร้อยละ

ชาย

หญิง

รวม

บัญชี

ปวช.1

 

28

28

 

 

ปวช.2

2

16

18

 

 

ปวช.3

1

16

17

 

 

รวมระดับ ปวช.

 3

 60

 63

 

 

บัญชี

ปวส.1

 

20

20

 

 

บัญชี

       ปวส. 2

 

 

 

 

 

รวมระดับ ปวส.

 

 20

 20

 

 

รวมทั้งสิ้น