foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

แผนการเรียนสาขาวิชาการบัญชี

ตารางเรียนนักเรียน

ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2560

สาขางานการบัญชี

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ

วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

     

รหัสวิชา ชื่อวิชา
2200-1003 การบัญชีเบื้องต้น 2
2201-2102 การบัญชีเช่าซื้อและฝากขาย
2201-2105 การบัญชีกิจการพิเศษ
2201-2008 กระบวนการจัดทำบัญชี
2201-2004 การบัญชีต้นทุนเบื้องต้น
2201-2006 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ
2201-2003 การบัญชีบริษัทจำกัด