foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

วิสัยทัศน์ของสาขาวิชาการบัญชี

แผนกวิชาการบัญชีมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนานักศึกษาให้มีความพร้อมทั้งงานด้านทักษะ ความรู้ความสามารถทางการจัดทำบัญชี และมุ่งเน้นการจัดการศึกษาตามสภาพจริงและฝึกปฏิบัติตามวิชาชีพเป็นผู้นำวิชาชีพการบัญชี มีคุณธรรม ดำเนินชีวิตอย่างพอเพียงเพื่อให้เกิดความชำนาญตรงตามมาตรฐานของตลาดแรงงาน ควบคู่ไปกับการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม